top of page

Termeni si conditii

ATENȚIE! Nu construim proiecte pe care să le prezinți ca ale tale. Acest lucru constituie un plagiat. Lucrările construite de noi sunt un model de urmat și nu o lucrare originală. Proiectele noastre sunt absolut subiective. Dacă nu sunteți mulțumit de rezultat nu puteți cere returnarea banilor după ce specialistul a depus munca. 

termeni si conditii

I. PREAMBUL

1.1. Prin solicitarea, utilizarea sau accesarea, sub orice formă, a site-ului web https://www.topproiecte.com și a serviciilor oferite prin intermediul acestuia, Utilizatorul își manifestă consimțământul asupra tuturor prevederilor stipulate în Termenii și condițiile de utilizare și asupra oricăror modificări unilaterale ulterioare ale acestora și declară că a citit, a înțeles și este de acord cu respectarea îndeaproape a acestora.

II. DEFINIȚII ȘI TERMENI
2.1.PRESTATOR - Prestatorul serviciilor contractate prin intermediul site-ului web: https://www.topproiecte.com.
2.2. UTILIZATOR – Orice persoană fizică care accesează și/sau utilizează site-ul web sau contractează serviciile Prestatorului.
2.3. ADMINISTRATOR - Persoana care supraveghează funcţionarea în bune condiții a site-ului web şi gestionează raporturile cu Utilizatorii.
2.4. SITE-UL WEB – Platforma https://www.topproiecte.com, prin intermediul căreia Prestatorul informează și prestează servicii Utilizatorului
2.5. LUCRARE – Orice fel de lucrare solicitată de Utilizator (lucrare, licență, disertație, eseu, comandă, lucrare de diplomă, proiect). Oricare dintre termenii folosiți pentru a desemna lucrarea comandată sunt utilizați în raporturile cu Utilizatorul în scop exclusiv informal și nu trebuie interpretați în sensul specific, juridic, al acestor termen.
2.6. CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII – Acordul de voință încheiat între Prestator și Utilizator, care prin accesarea și utilizarea site-ului https://www.topproiecte.com, respectiv prin contractarea serviciilor puse la dispoziție, își exprimă neechivoc și integral consimțământul privind Termenii și Condițiile de utilizare. Prevederile contractuale sunt redate integral și exclusiv în Termenii și Condițiile de utilizare și orice convenție anterioară sau ulterioară a părților, dincolo de acești termeni, este lipsită de efecte.
2.7. CLIENT – Orice Utilizator care solicită realizarea unei lucrări, prin intermediul site-ului web https://www.topproiecte.com.
2.8. În cuprinsul termenilor și condițiilor, cu excepția situației în care rezultă altfel din context, cuvintele la singular includ pluralul, pluralul include singularul, genul masculin include femininul, genul feminin include masculinul.

III. SERVICIILE DE CONSULTANȚĂ ȘI REDACTARE 
3.1. https://www.topproiecte.com este o platformă online prin care Prestatorul furnizează Utilizatorilor servicii de consultanță, redactare și modificare a unor lucrări, în sensul prevăzut în secțiunea Definiții și termeni, pe baza unei solicitări exprese și detaliate din partea acestora.

3.2. Utilizatorii cunosc și acceptă faptul că lucrările redactate nu sunt lucrări cu caracter științific, destinate prezentării către terțe persoane, către public sau publicării. Lucrările au caracter pur orientativ,  reprezintând o sinteză informativă și bibliografică de îndrumare, auxiliară în redactarea lucrărilor științifice necesare Utilizatorilor.

3.3. Prestatorul nu este răspunzător de acuratețea conținutului sau surselor utilizate pentru executarea lucrării comandate și nici pentru utilizarea acestei lucrări în alte scopuri decât cele expres indicate de Termenii și Condițiile de utilizare. 


IV. COMANDA ȘI EXECUTAREA COMENZII
4.1. Contractarea serviciilor de consultanță și redactare a lucrărilor se face îndeplinind următorii pași:
- Utilizatorul accesează platforma https://www.topproiecte.com, informându-se asupra specificului serviciilor și pașilor de urmat și asupra Termenilor și condițiilor;
- Pentru detalii suplimentare, Utilizatorul contactează Prestatorul prin intermediul formularului de comandă, pus la dispoziție pe platformă, prin e-mail, la adresa proiectetop@gmail.com, sau la numărul de telefon 0758.573.206;
- Ca urmare a procedurii anterioare, Utilizatorul îi va comunica unui reprezentant al Prestatorului specificul lucrării și cerințele de redactare și se vor stabili detaliile de plată, timpul de execuție, prețul de execuție și termenul pentru efectuarea eventualelor modificări, după finalizarea lucrării, dacă se vor impune;
- Utilizatorul își exprimă acordul privind colaborarea, devenind Client al Prestatorului; ca urmare a solicitării de servicii, Clientul va primi un e-mail de confirmare, cu toate detaliile stabilite privitoare la colaborare;
- La finalul termenului de execuție, Clientului i se va furniza un preview al Lucrării (care cuprinde bucăți de text și poze) și i se va comunica modul de plată;
- După ce Prestatorul primește confirmarea plății, i se va furniza Clientului Lucrarea în format integral (doc. sau pdf.), prezentarea Power Point, aferentă Lucrării și factura, prin e-mail, la adresa pusă la dispoziție de Client.
- După ce Clientul primește Lucrarea, are obligația de a citi și verifica conținutul acesteia – se poate solicita modificarea Lucrării în maximum 2 zile de la efectuarea acesteia; dacă termenul de 2 zile a fost depășit, Clientul nu mai poate solicita modificarea Lucrării;
- După ce Clientul primește Lucrarea, acesta poate cere modificarea Lucrării o singură dată, intr-un procent ce nu depaseste 20% din totalul lucrarii. După comunicarea formei modificate a Lucrării, conform indicațiilor Clientului, acesta din urmă nu mai poate solicita din nou modificarea;
4.2. Termenul standard de executare a Lucrării este de 14 zile. Părțile pot stabili, de comun acord, un alt termen de execuție. Întârzierea în executarea lucrării va fi notificată motivat Clientului, care are dreptul să refuze Lucrarea sau să încheie unilateral colaborarea, fără a fi ținut la plata remunerației.

V. PREȚUL SERVICIILOR
5.1. Pentru serviciile de consultanță și redactare oferite de către Prestator prin intermediul site-ului web  https://www.topproiecte.com se va percepe un preț care va fi negociat de către părți în funcție de efortul necesar redactării, timpul de execuție și complexitatea Lucrării solicitate. 
5.2. Prețul va fi stabilit înainte de executarea Lucrării, dar plata se va face după comunicarea unui preview al Lucrării și înainte de comunicarea integrală a acesteia.
5.3. Lucrarea va fi comunicată în formă integrală, împreună cu un Powerpoint conținând un rezumat al acesteia și factura aferentă serviciilor prestate, abia după achitarea integrală a prețului de către Utilizator, în modalitatea indicată de Prestator.
5.4. Plata se va face online, în contul bancar trimis pe adresa de email a clientului.
5.5. Prețul achitat pentru o Lucrare efectuată nu este supus rambursării. Clientul are dreptul la modificarea Lucrării, o singură dată, intr-un procent ce este echivalent cu  maxim 20% din numarul total de pagini al Lucrării, modificare  pe care trebuie să o solicite în maximum 2 zile de la comunicarea formei integrale a acesteia, împreună cu indicațiile de modificare.
VI. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PRESTATORULUI
6.1. Prestatorul are următoarele drepturi:
- dreptul de a solicita Utilizatorului orice informații necesare pentru executarea și modificarea Lucrării solicitate de acesta;
- dreptul la remunerarea integrală și la timp a serviciilor prestate;
- dreptul de a denunța unilateral contractul de prestări servicii, dacă Clientul nu face plata acestora în termenul indicat expres în acest sens;
- dreptul de a modifica unilateral, în orice moment, Termenii și Condițiile de utilizare, fără a notifica Utilizatorii;
- dreptul de a utiliza orice sursă pe care o consideră necesară în redactarea Lucrării, fără să fie ținut răspunzător de acuratețea, calitatea sau caracterul științific al;
- dreptul de a întrerupe pentru viitor orice colaborare cu Utilizatorii platformei, dacă aceștia o accesează sau utilizează în scopuri nelegale sau contrare prevederilor acesteia redate în Termeni și condiții;
- dreptul de a refuza efectuarea de modificări asupra Lucrării, dacă Clientul a mai beneficiat anterior de o modificare a acesteia, potrivit procedurii stabilite în secțiunea Comanda și executarea comenzii.
- drepturi de proprietate intelectuală asupra conținutului site-ului web, care se află în proprietatea exclusivă a  https://www.topproiecte.com
6.2. Prestatorul are următoarele obligații:
- obligația de a confirma, prin e-mail, plasarea comenzii, cu toate detaliile necesare privind prestarea serviciului solicitat;
- obligația de a executa integral și la timp Lucrarea Clientului, potrivit instrucțiunilor puse la dispoziție de acesta;
- obligația de a furniza Clientului, după confirmarea plății, Lucrarea solicitată, împreună cu un Powerpoint, și factura aferentă plății;
- obligația de a modifica Lucrarea, o singură dată, intr-un procent echivalent cu maxim 20% din numar total de pagini al Lucrării, la solicitarea expresă a Clientului, formulată în termen de 2 zile de la comunicarea Lucrării, gratuit;
- obligația de a notifica Clientului, motivat, cu privire la orice întârziere în redactare;

VII. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE UTILIZATORULUI/CLIENTULUI
7.1. Utilizatorul/Clientul are următoarele drepturi:
- dreptul de a solicita executarea unei Lucrări și dreptul de a-i fi confirmată, prin e-mail, plasarea comenzii;
- dreptul de a primi, la finalul termenului de execuție stabilit, un preview al Lucrării;
- dreptul de a fi informat cu privire la modalitatea de plată;
- dreptul de a fi informat motivat cu privire la orice întârziere în executarea Lucrării;
- dreptul de primi, ulterior efectuării plății, Lucrarea în format integral (doc. sau pdf.), împreună cu un Powerpoint și factura aferentă plății;
- dreptul de a solicita, în termen de maximum 2 zile de la primirea lucrării, modificarea lucrării primite. Utilizatorul are dreptul la o singură modificare a Lucrării;
- dreptul de a renunța la Lucrare, după primirea preview-ului, fără a fi obligat la plata vreunei remunerații. Odată primită Lucrarea, nu are dreptul la rambursarea prețului plătit;
7.2. Utilizatorul/Clientul are următoarele obligații:
- obligația de a comunica Prestatorului orice informații necesare prestării serviciilor contractate;
- obligația de a face, integral și la timp, plata serviciilor prestate;
- obligația de a accesa/ utiliza platforma web numai în scopuri licite și conforme prevederilor Termenilor și Condițiilor de utilizare;
- obligația de a utiliza Lucrarea primită numai în scopuri private: Lucrarea este doar un model, nu se pretinde a fi o Lucrare originală și nu este destinată prezentării către terțe persoane, către public sau publicării;
- obligația de a verifica, în permanență, conținutul Termenilor și Condițiilor, acesta fiind susceptibil de modificare unilaterală de către Prestator;

VIII. GARANȚII ȘI RĂSPUNDERE
8.1. Utilizatorii/Clienții înțeleg și își asumă că serviciile prestate prin intermediul platformei https://www.topproiecte.com sunt oferite „așa cum sunt” și nu obligă în niciun fel Prestatorul în ceea ce privește calitatea, acuratețea, validitatea, caracterul integral sau originalitatea informațiilor oferite.
8.2. Utilizatorii/Clienții își asumă că Lucrările redactate nu sunt lucrări originale, că nu sunt garantate de către Prestator antiplagiat și că sursele utilizate de către Prestator sunt la libera alegere a acestuia, fără ca Prestatorul să dețină drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuală asupra acestora.
8.3. Lucrarea nu este originală, iar Utilizatorii/Clienții înțeleg și acceptă că proiectele transmise pot conține, în tot sau în parte, surse de pe Internet. Lucrările transmise sunt verificate anterior comunicării către Utilizatori/clienți, printr-un soft antiplagiat intern. Se transmit numai lucrările pe care softul intern le găsește originale într-o proporție mai mare de 80%. Această verificare antiplagiat este singura verificare care produce efecte între părți, nicio verificare ulterioară făcută de Utilizatori/Clienți, nu va fi considerată valabilă. Multiplele verificări pot genera coeficienți diferiți de similitudine, cauza putând fi adăugarea de documente sau resurse noi în softul de verificare, modificări ale textului, diferențe ale algoritmului de interpretare a caracterelor, literelor, cuvintelor, preluarea ideilor, datelor, teoriilor, demonstrațiilor sau rezultatelor diferiților autori în opere multiple. Prestatorul nu este răspunzător pentru rezultatele niciunei verificări ulterioare antiplagiat făcută de Utilizatori/Clienți.
8.4. Prestatorul nu este în niciun fel răspunzător pentru acțiunile prezente sau viitoare ale Utilizatorilor care încalcă normele legale în vigoare privitoare la plagiat, drepturi de autor sau altele asemenea. În acest scop, Utilizatorul își asumă expres obligația de a folosi Lucrarea exclusiv în scopuri private, iar nu pentru prezentarea acesteia către terțe persoane, către public sau în scop de publicare. 
8.5. Utilizatorii sunt obligați să se abțină de la utilizarea informațiilor și serviciilor puse la dispoziție de Prestator în scopul însușirii calității de autor sau a unor drepturi de proprietate intelectuală pe care nu le dețin. 
8.6. Conținutul pus la dispoziția Utilizatorilor/Clienților prin intermediul site-ului web  https://www.topproiecte.com servește exclusiv ca bibliografie orientativă, sursa de cercetare și documentare. În acest sens, Utilizatorii înțeleg și acceptă că pot să folosească informațiile puse la dispoziție de Prestator numai într-o lucrare întocmită de aceștia, cu citarea oricărei lucrări științifice sau neștiințifice pusă la dispoziție drept sursă bibliografică de Prestator.
8.7. Lucrările întocmite de Prestator pot fi utilizate exclusiv în scop de documentare și nu sunt destinate să înlocuiască lucrări sau proiecte ce vor fi susținute în fața unor comisii de examinare. 
8.8. Utilizatorii acceptă și înțeleg caracterul subiectiv al serviciilor oferite de Prestator și faptul că de orice răspundere pentru neîndeplinirea acestora.
8.9. Utilizatorii/Clienții acceptă că pot solicita modificarea Lucrării o singură dată (modificarea nu înseamnă refacere), în condițiile stabilite potrivit Termenilor și Condițiilor de utilizare și că nu pot solicita rambursarea plății făcute. Utilizatorii/Clienții acceptă că modificările reprezintă opera subiectivă a Prestatorului și că după realizarea modificărilor cerute, există posibilitatea ca Lucrarea să nu îndeplinească cerințele stabilite de aceștia. O nouă modificare nu mai poate fi cerută.
8.10. Utilizatorii/Clienții înțeleg și acceptă că Prestatorul nu poate să își asume un termen de efectuare a modificărilor și că perioada necesară modificărilor poate depăși termenul de execuție pentru realizarea Lucrării în forma inițială. 
8.11. Utilizatorii/Clienții înțeleg și acceptă că modificările solicitate au caracter consultativ și că nu reprezintă o obligație a Prestatorului, ci o facilitate pe care o oferă Clienților. Prestatorul are dreptul de a refuza efectuarea unei modificări, în măsura în care nu o consideră necesară, raportat la conținutul și specificul Lucrării. Totodată, Prestatorul are dreptul de a renunța la efectuarea modificărilor cerute, dacă în urma informațiilor obținute pe parcursul redactării, constată că acestea nu pot fi efectuate. 
8.12. Utilizatorii/Clienții nu pot reclama niciun viciu după prestarea serviciilor și primirea informațiilor, în considerarea faptului că serviciul are conținut strict subiectiv; ele vor fi considerate ca fiind executate conform și integral.
8.13. Utilizatorii/Clienții înțeleg că este prohibit și se obligă să nu publice sau să distribuie prin mass-media sau alte mijloace de comunicare (printre care, dar nu limitat la: forumuri de discuție, grupuri online, poștă electronică, buletine electronice, presă scrisă, presă electronică, radio, televiziune, etc.) în orice format sau variantă, fără acordul scris și prealabil din partea Prestatorului,  în tot sau în parte, conținutul site-ului web sau a corespondenței purtate, prin orice mjloace, cu Prestatorul. Încălcarea obligației stipulate va atrage răspunderea Utilizatorului pentru prejudiciile cauzate, pentru repararea cărora va fi datorată o compensație în cuantumul minim de 10.000 euro.
8.14. Utilizatorii/Clienții se obligă să acceseze și să folosească site-ul web și informațiile, respectiv servicile oferite de Prestator cu bună-credință, conform scopurilor redate în prezentele prevederi. Orice utilizare contrară scopurilor acceptate de părți va fi considerată rea-credință. 
8.15. Prestatorul nu garantează găzduirea pe perioadă nelimitată a conținutului postat de Utilizatori/Clienți pe site-ul web și nici crearea de copii de siguranță pentru fișierele publicate de utilizatori pe site-ul web. De asemenea, Prestatorul nu se obligă să înlăture de pe pagina de Internet fișiere, informațiile, mesajele, materialele sau alt conținut furnizat de Utilizatori/Clienți, ulterior prestării serviciilor. 
8.16. Prestatorul nu își asumă responsabilitatea pentru greșelile de tipărire sau afișare apărute pe site-ul web sau în corespondența purtată cu Utilizatorii/Clienții. În eventualitatea în care erorile se referă la preț sau alte elemente esențiale ale serviciilor prestate, iar Lucrarea nu s-a efectuat încă, Prestatorul își rezervă dreptul de a înceta prestarea serviciului și de a anunța Utilizatorii/Clienții, de îndată, asupra erorii apărute. 
8.17. Utilizatorii/Clienții sunt de acord că Prestatorul nu poate fi ținut răspunzător cu privire la conținutul și calitatea Lucrării efectuate, cu privire la autenticitatea și caracterul științific al surselor utilizate, cu privire la originalitatea Lucrării ori cu privire la utilizarea de către aceștia a Lucrării în alte scopuri decât cele prevăzute de Termenii și condițiile de Utilizare. Utilizatorii/Clienții renunță în mod expres la orice demers judiciar împotriva Prestatorului, derivat din serviciile prestate, cu privire la pretenții proprii (pierderi, costuri, acțiuni, procese, pretenții, cheltuieli) sau pretenții ale terților, produse ca urmare a încălcării de către Utilizatori/Clienți a Termenilor și Condițiilor. 
8.18. Prestatorul își rezervă dreptul de a refuza furnizarea informațiilor și prestarea serviciilor oferite prin intermediul platformei către orice persoană, potrivit aprecierii individuale a Prestatorului și indiferent de motiv, fără a fi ținut să justifice această decizie.

IX. DATE CU CARACTER PERSONAL 
9.1. Când prin intermediul prezentului site web sunt solicitate date sau informații cu caracter personal, solicitarea are în vedere identificarea Utilizatorilor sau posibilitatea ca aceștia să poată fi contactați. Prelucrarea de date personale este necesară îndeplinirii scopurilor prevăzute de Termenii și Condițiile de utilizare, respectiv furnizarea de informații și prestarea de servicii, îndrumarea și asistarea Utilizatorilor/Clienților în vederea redactării de Lucrări. 
9.2. Natura informațiilor solicitate se referă în mod special, dar nu limitativ, la date cu caracter personal (nume, prenume, număr de telefon), adresa de e-mail; se pot solicita orice alte date necesare furnizării informațiilor și prestării serviciilor.
9.3.Cu scopul de a răspunde mai bine nevoilor și întrebărilor utilizatorilor paginii de Internet, informațiile solicitate prin intermediul platformei https://www.topproiecte.com vor face obiectul stocării și prelucrării electronice a acestora.
9.4.  Utilizatorii/Clienții își asumă obligația de a furniza prestatorului informații corecte, veridice și complete, pe care le va actualiza ori de câte ori va fi necesar. Utilizatorul înțelege și acceptă faptul că în situația încălcării obligației de furnizare a unor informații corecte, adevărate și complete, Prestatorul este exonerat de orice răspundere pentru furnizarea neconformă a informațiilor sau prestarea neconformă a serviciilor.
9.5. Prestatorul are dreptul de a divulga orice conținut, fișier, informație sau document, indiferent dacă au sau nu caracter personal, atunci când legea o prevede în mod expres sau la solicitarea explicită a autorităților publice, instituțiilor publice sau altor autorități competente, pentru înfăptuirea actului de justiție, pentru prevenirea unei stări de pericol iminent sau în alte situații anume stabilite de lege.
9.6. Utilizatorii/Clienții înțeleg și își asumă că site-ul web https://www.topproiecte.com poate cuprinde legături sau trimiteri către alte platforme web considerate de Prestator utile furnizării informațiilor sau prestării serviciilor, care nu se află sub controlul și supravegherea Prestatorului. Modul în care se face prelucrarea datelor pe respectivele platforme este străin Prestatorului, fiind obligația Utilizatorilor/Clienților să cerceteze conținutul Termenilor și condițiilor de utilizare aferente acestora, în mod special condițiile de prelucrare a datelor. Prestatorul nu este, în niciun fel, răspunzător de politica de prelucrare a datelor aferentă platformelor web accesate prin legături sau trimiteri.
9.7. Orice persoană care accesează site-ul web https://www.topproiecte.com  și care oferă date sau informații cu caracter personal prin intermediul acesteia, își manifestă acordul expres și neechivoc pentru prelucrarea acestor date de către Prestator în vederea realizării scopurilor reglementat eîn prezentele prevederi. Prestatorul stochează informațiile cu caracter personal primite de la utilizatori pe serverul întreprinzătorului care oferă serviciul de găzduire. Durata stocării și prelucrării informațiilor cu caracter personal este egală cu durata prestării serviciilor.
9.8. Prestatorul se obligă să păstreze confidențialitatea informațiilor cu caracter personal despre care ia cunoștință în desfășurarea activității sale. Utilizarea în continuare a paginii de Internet constituie acordul expres și neechivoc al utilizatorilor, în conformitate cu prevederile Legii nr. 190/2018 și Regulamentului 2016/679, pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.
9.9. Tipurile de prelucrări de date cu caracter personal efectuate de Prestator sunt, dar nu se limitează la: stocarea, copierea (backup) și ștergerea datelor; ștergerea datelor se efectuează în momentul în care, din orice motiv, încetează raporturile cu Utilizatorii/Clienții. Datele stocate de către Prestator în desfășurarea activității sale nu sunt și nu vor fi transferate către terțe persoane, cu excepția prevederilor art. 9.5.
9.10. Utilizatorii/Clienții răspund pentru veridicitatea datelor transmise și pentru conduita proprie în accesarea sau utilizarea site-ului web. Este interzisă transmiterea conținuturilor, informațiilor, documentelor, programelor purtătoare de viruși de software sau care sunt gândite și destinate întreruperii sau împiedicării bunei funcționări a platformei.

X. COMUNICARE ȘI NOTIFICĂRI
10.1. Orice corespondență trebuie trimisă:
- Prestatorului, la adresa și în modalitățile prevăzute în secțiunea Contact, din cadrul platformei;
- Utilizatorului/Clientului, la adresa de e-mail furnizată Prestatorului de către acesta;

XI. PROPRIETATE INTELECTUALĂ
11.1. Utilizatorul nu are dreptul de a redistribui sau vinde serviciile și informațiile (inclusiv Lucrările redactate de Prestator) puse la dispoziție prin intermediul site-ului web ori de a le folosi în alt scop decât cel privat, al redactării lucrării științifice, pentru care a solicitat îndrumare și asistență. Lucrarea furnizată de Prestator reprezintă doar suport bibliografic și informativ orientativ, iar nu lucrarea sau proiectul ce urmează a fi prezentat în fața unor comisii de examinare.
11.2. Prestatorul își rezervă dreptul de a modifica oricând, parțial sau integral, toate informațiile ce se regăsesc pe platforma https://www.topproiecte.com si/sau conținutul furnizat, fără o informare prealabilă a utilizatorului.
11.3. Întregul conținut al site-ului web este protejat prin legea drepturilor de autor, drepturile asupra informațiilor oferite fiind rezervate. Este interzisă copierea, modificarea, afișarea, distribuirea, transmiterea, publicarea, comercializarea, licențierea, crearea unor materiale derivate sau utilizarea conținutului platformei web în orice scop fără confirmarea scrisă și prealabilă din partea Prestatorului.
11.4. Conținutul publicat pe platforma  https://www.topproiecte.com sau comunicat Prestatorului în cadrul corespondenței purtate cu Utilizatorii/Clienții, devine proprietatea Prestatorului. O dată cu afișarea conținutului pe pagina de Internet sau cu expedierea corespondenței de către utilizator  către Prestator, utilizatorii transferă dreptul de proprietate intelectuală asupra conținutului transmis, de orice fel. Nu aparține Prestatorului conținutul pentru care s-a indicat în mod expres un alt titular de drepturi ori un alt deținător sau o altă sursă și nici opiniile și/sau comentariile Utilizatorilor/Clienților.
11.5. Utilizatorul înțeleg și acceptă faptul că are obligația de a folosi informațiile și serviciile oferite numai în scopuri legale.

XII. DISPOZIȚII FINALE
12.1. Părțile convin că toate prevederile, termenii și condițiile stabilite anterior au fost luate la cunoștință și acceptate în mod liber și reprezintă intențiile lor reale și neechivoce. Prevederile contractului se reflectă în totalitate în prezentele dispoziții și nu există elemente secundare asupra cărora părțile nu au convenit.
12.2. În cazul în care anumite prevederi ale termenilor și condițiilor dintre Prestator și Utilizator se dovedesc a fi sau devin total sau parțial ineficiente, restul prevederilor își păstrează validitatea. Prevederea ineficace va fi înlocuită de Prestator cu o reglementare cât mai apropiată de cea inițială, dar care să poată produce efecte.
12.3. Părțile convin să soluționeze orice neînțelegere pe cale amiabilă.
12.4. Legea aplicabilă este legea română.

bottom of page